Trang 3563, kết quả từ 35621 tới 35630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Xuân Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Trọng Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lục Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Triệu Quang Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Quang Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Đình Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355835593560356135623563356435653566...74341