Trang 3679, kết quả từ 36781 tới 36790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Hy Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hy Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Khánh Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khánh Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Sý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Quang Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Phê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đức Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trung Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 12/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...367436753676367736783679368036813682...74341