Trang 431, kết quả từ 4301 tới 4310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phước Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Võ Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lệ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lệ Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...426427428429430431432433434...74341