Trang 472, kết quả từ 4711 tới 4720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn yết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn yết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...467468469470471472473474475...74341