Trang 471, kết quả từ 4701 tới 4710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Năm Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Tháo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Wong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Wong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Điểm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lâm Văn ọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn ọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ út Khemer

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Khemer, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Kim Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Thiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ong Văn Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ong Văn Cước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...466467468469470471472473474...74341