Trang 818, kết quả từ 8171 tới 8180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hoảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn út Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út Lớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Ten

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Ten, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Mỹ Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Mỹ Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phan Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...813814815816817818819820821...74341