Trang 819, kết quả từ 8181 tới 8190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Bùi Ngọc An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Mong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

1...814815816817818819820821822...74341