Trang 940, kết quả từ 9391 tới 9400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn So, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Húa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Húa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Văn Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Tô Văn Đước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Đước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...935936937938939940941942943...74341