Trang 942, kết quả từ 9411 tới 9420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Giang Thị Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Thị Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Bất Hư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bất Hư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Giang Văn Săng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Săng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...937938939940941942943944945...74341