Trang 972, kết quả từ 9711 tới 9720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ CACSIRAN NE

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CACSIRAN NE, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Văn Mun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Mun, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tăng Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Minh Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Lũy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ba Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hăn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hăn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Hoàng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

1...967968969970971972973974975...74341