Trang 986, kết quả từ 9851 tới 9860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Văn Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Cổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phùng Thị ốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thị ốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trương Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phan Văn Quít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quít, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...981982983984985986987988989...74341