Trang 10180, kết quả từ 101791 tới 101800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Canh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hà Hữu Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hữu Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hioàng Văn Sậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hioàng Văn Sậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Minh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101751017610177101781017910180101811018210183...74341