Trang 10421, kết quả từ 104201 tới 104210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Quang Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Huyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Kiều Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Thị VINH

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị VINH, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 26/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...104161041710418104191042010421104221042310424...74341