Trang 1102, kết quả từ 11011 tới 11020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 24/, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Dĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Dĩ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Giỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Giỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thị Cả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Cả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109710981099110011011102110311041105...74341