Trang 1112, kết quả từ 11111 tới 11120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quang Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Khấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Khấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thúc Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thúc Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thanh Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110711081109111011111112111311141115...74341