Trang 1115, kết quả từ 11141 tới 11150 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Nguyễn Khứu

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Khứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 8/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  2. Liệt sĩ Hoàng Minh Châu

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 27/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  3. Liệt sĩ Phan Đen

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phan Đen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 21/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Phan Sum

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phan Sum, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  5. Liệt sĩ Trương Quang Đối

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trương Quang Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 23/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  6. Liệt sĩ Hoàng Đức Quýnh

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Đức Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  7. Liệt sĩ Hoàng Thỏ

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Thỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  8. Liệt sĩ Trần Khiềm

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Khiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  9. Liệt sĩ Lê Du

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 27/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
  10. Liệt sĩ Nguyễn Cù

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111011111112111311141115111611171118...74341