Trang 1113, kết quả từ 11121 tới 11130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Đoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sum, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 20/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Ngọc Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Tồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1991, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110811091110111111121113111411151116...74341