Trang 1119, kết quả từ 11181 tới 11190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 27/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 15/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Cưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Cưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 14/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111411151116111711181119112011211122...74341