Trang 1131, kết quả từ 11301 tới 11310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Công Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Công Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Như Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Thiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Xanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112611271128112911301131113211331134...74341