Trang 1135, kết quả từ 11341 tới 11350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Cổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 26/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Thị Siếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Siếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Viết Nấng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Viết Nấng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Viết Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Viết Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113011311132113311341135113611371138...74341