Trang 1136, kết quả từ 11351 tới 11360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1845, hi sinh 31/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113111321133113411351136113711381139...74341