Trang 1141, kết quả từ 11401 tới 11410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Danh Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 13/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiêm Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiêm Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đăng Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 14/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Hữu Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113611371138113911401141114211431144...74341