Trang 1143, kết quả từ 11421 tới 11430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Nam Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nam Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Ngọc Khán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Khán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Phước Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/7/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Xuân Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Bùi Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bùi Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113811391140114111421143114411451146...74341