Trang 1153, kết quả từ 11521 tới 11530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 21/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Ngọc Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thuận Xây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuận Xây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 31/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thuận Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuận Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114811491150115111521153115411551156...74341