Trang 1163, kết quả từ 11621 tới 11630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Hữu Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 16/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Luột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Luột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 17/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hữu Liễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Liễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115811591160116111621163116411651166...74341