Trang 117, kết quả từ 1161 tới 1170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Quyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đào Quang Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Be, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Bạch Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đa Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đa Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...112113114115116117118119120...74341