Trang 1193, kết quả từ 11921 tới 11930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thấy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Ngọc Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Miêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 7/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiềng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 7/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Sành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Nghệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118811891190119111921193119411951196...74341