Trang 121, kết quả từ 1201 tới 1210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Duy Văn Nen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Văn Nen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Triệu Duy Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Duy Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Tăng Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Văn Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 9/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Thân Đức Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Đức Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Vũ Hữu Đái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Đái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Buôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Buôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Như Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đỗ Đăng Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đăng Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...116117118119120121122123124...74341