Trang 1210, kết quả từ 12091 tới 12100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 9/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mậu Xứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Xứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 29/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Trích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Trích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nghính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Trọng Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Bái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 9/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Vĩnh Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vĩnh Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120512061207120812091210121112121213...74341