Trang 1213, kết quả từ 12121 tới 12130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Diếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 28/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1877, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cửu Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cửu Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 18/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1883, hi sinh 7/3/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1886, hi sinh 2/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Ngảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Ngảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120812091210121112121213121412151216...74341