Trang 1215, kết quả từ 12141 tới 12150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Thị Kẽm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Kẽm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 9/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 3/9/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Huy Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Trương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đức Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Sông Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sông Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đình Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Đình Điếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Điếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đức Hãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Hãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 22/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121012111212121312141215121612171218...74341