Trang 1214, kết quả từ 12131 tới 12140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đức Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 3/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Phước Thô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Thô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Chữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Sừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 9/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Trọng Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Công ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1802, hi sinh 1/1/1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Đình Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 16/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120912101211121212131214121512161217...74341