Trang 1232, kết quả từ 12311 tới 12320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Hoa Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hoa Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Giáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Giáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Bản, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122712281229123012311232123312341235...74341