Trang 1241, kết quả từ 12401 tới 12410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Uynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Thanh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thanh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 8/10/, hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 29/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Minh Hiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Hiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Triền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Triền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123612371238123912401241124212431244...74341