Trang 1243, kết quả từ 12421 tới 12430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thợm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thợm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Phước Xà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Xà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 26/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Giãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Giãn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123812391240124112421243124412451246...74341