Trang 1252, kết quả từ 12511 tới 12520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thị Lo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Lo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 25/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Trung Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Trung Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 5/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Đình Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124712481249125012511252125312541255...74341