Trang 128, kết quả từ 1271 tới 1280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hà Văn Toang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Toang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Xân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Xân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Vi Văn Phai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Phai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...123124125126127128129130131...74341