Trang 132, kết quả từ 1311 tới 1320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Công Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/6/, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hoàng Công Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Lương Hữu Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...127128129130131132133134135...74341