Trang 1338, kết quả từ 13371 tới 13380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 31/12/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Phức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Phức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 29/9/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Xuân Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hứa Văn Liễn (Siên)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Liễn (Siên), nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...133313341335133613371338133913401341...74341