Trang 1365, kết quả từ 13641 tới 13650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Xuân Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Phú Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phú Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Bá Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Thanh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tuyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136013611362136313641365136613671368...74341