Trang 1371, kết quả từ 13701 tới 13710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thẩm Đức Phao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thẩm Đức Phao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Tiến Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Khoát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136613671368136913701371137213731374...74341