Trang 1374, kết quả từ 13731 tới 13740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Chế Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Chế Hạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mạnh Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...136913701371137213731374137513761377...74341