Trang 1442, kết quả từ 14411 tới 14420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 20/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Phù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 19/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Sỹ Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Sỹ Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Man

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Man, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...143714381439144014411442144314441445...74341