Trang 1454, kết quả từ 14531 tới 14540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Trợm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trợm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 23/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 27/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 18/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 13/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Vầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 17/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 8/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Tổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144914501451145214531454145514561457...74341