Trang 1457, kết quả từ 14561 tới 14570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 17/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1894, hi sinh 20/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 31/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Tành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Các, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 20/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Vỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145214531454145514561457145814591460...74341