Trang 1508, kết quả từ 15071 tới 15080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Xứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 9/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150315041505150615071508150915101511...74341