Trang 1602, kết quả từ 16011 tới 16020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Sỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Bương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Thị Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Cảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Cảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159715981599160016011602160316041605...74341