Trang 1619, kết quả từ 16181 tới 16190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Trung Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trung Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Như Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Như Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Phước Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...161416151616161716181619162016211622...74341