Trang 1642, kết quả từ 16411 tới 16420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Xuân Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Quang Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Quang Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163716381639164016411642164316441645...74341