Trang 1685, kết quả từ 16841 tới 16850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đăng Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Dụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 25/10/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thị Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đăng Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168016811682168316841685168616871688...74341